Kontrakt zawarty z Miastem Gdańsk

Podstawy relacji między SNG S.A., Miastem Gdańsk i odbiorcami zostały uzgodnione w trakcie negocjacji i sformalizowane w postaci Kontraktu zawartego w dniu 19 stycznia 1993 r. Kontrakt pomiędzy SNG S.A. i Miastem Gdańsk zawarto na 30 lat. Kontrakt ten jest szczegółowym dokumentem, w którym określone zostały warunki, na jakich Miasto powierza Spółce wykonywanie zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W dokumencie wyszczególniono obowiązki i zakres odpowiedzialności SNG S.A. oraz określono wyniki, które powinny zostać osiągnięte w ciągu pierwszych trzech lat. Zawarto tam również prawa uprawnienia Miasta do kontrolowania realizacji obowiązków SNG S.A.

Umowa dzierżawy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną

W grudniu 2004 roku Miasto Gdańsk powołało nową spółkę właścicielską pod nazwą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK). 31 grudnia 2004 r. GIWK otrzymał aportem infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną Miasta Gdańsk. W wyniku tej decyzji ukształtowany został nowy model relacji pomiędzy Saur Neptun Gdańsk S.A. i Miastem Gdańsk. W dniu 26 października 2004 r. został gruntownie zmieniony Kontrakt wiążący Miasto Gdańsk i SNG S.A. Podpisano aneks do dotychczasowego Kontraktu na wykonanie przez Spółkę usług (delegowanie zadania własnego Gminy). Wyodrębniono też postanowienia umowy, dającej SNG S.A. prawne podstawy dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, związanych z wykonywaniem usługi dostawy wody i odbioru ścieków. GIWK, jako właściciel infrastruktury, stał się stroną umowy dzierżawy, zgodnie z którą SNG S.A. przekazuje do GIWK miesięcznie uzgodniony czynsz dzierżawy. Środki z tego tytułu służą do finansowania inwestycji, zmierzających do kompleksowej modernizacji systemu wod-kan i prowadzonych przez GIWK. W ramach swoich obowiązków SNG S.A. kontynuuje dotychczasowe zobowiązania, takie jak kompleksowa obsługa klienta, windykacja, eksploatacja i bieżące utrzymanie urządzeń.

Gdańsk - podział kompetencji pomiędzy stronami kontraktu wygląda następująco:

 SNG S.A. GIWK Sp. z o.o. Miasto Gdańsk
• Odpowiada za kompleksową eksploatację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, którego właścicielem jest GIWK lub Miasto Gdańsk.
• Odpowiada za ciągłość i jakość usług, w tym dostawy wody zgodne z normami oraz odbiór ścieków i gwarantuje oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym i obowiązującymi przepisami.
• Odpowiada za kompleksową obsługę i relacje z klientami oraz za uzgodnienia dotyczące przebudowy przyłączy.
• Odpowiada za wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci istniejącej.
• Kontroluje wykonywanie prac związanych z realizacją przyłączy i dokonywaniem ich odbiorów.
• Odpowiada za zarządzanie remontami.
• Odpowiada za utrzymanie i stan dzierżawionej infrastruktury wod-kan.
• Utrzymuje strefy bezpośrednie ochrony ujęć wody.
• Uczestniczy w pracach odbiorowych.
• Odpowiada za technologie produkcji wody i oczyszczania ścieków w ramach prowadzonej działalności eksploatacyjnej.
• Przekazuje do ITPO ( Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów) osady ściekowe do utylizacji.

• Jest właścicielem infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.
• Wydzierżawia SNG infrastrukturę wod-kan.
• Prowadzi nadzór właścicielski dotyczący wydzierżawionej infrastruktury i kontroluje sposób jej używania zgodnego z zasadami prawidłowej gospodarki.
• Planuje rozwój systemu wod-kan.
• Eksploatuje instalacje CHP i ITPO, produkuje energię elektryczną i cieplną i zajmuje się utylizacją osadów ściekowych w ITPO poprzez ich spalenie.
• Odpowiada za inwestycje, rozwój i modernizację w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i za wybór technologii w ramach prowadzonych inwestycji i modernizacji.
• Odpowiada za kompleksową obsługę inwestorów w zakresie budowy/przebudowy urządzeń wod.-kan.
• Wydaje warunki techniczne i uzgadnia dokumentację techniczną w związku z budową i przebudową urządzeń wod-kan.
• Zarządza strefami pośrednimi ujęć wody.

• Powierza Saur Neptun Gdańsk S.A. zadanie własne gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków.|
• Kontroluje jakość usługi.
• Co roku zatwierdza taryfy za wodę i ścieki (tak było do roku 2017, po zmianie ustawy Prawo Wodne ustawodawca powołał instytucję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która od 2018 roku weryfikuje i zatwierdza taryfy).