Umowa z Miastem Sopot

W dniu 31 marca 1992 r. została zawarta umowa z Zarządem Miasta Sopotu powierzająca eksploatację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Fakt ten miał miejsce jeszcze przed rejestracją SNG S.A. (czerwiec 1992), dlatego stroną umowy było Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku. Po likwidacji OPWiK w jego prawa i obowiązki weszła SNG S.A. Umowa była kilkakrotnie zmieniana w celu dostosowania jej do zmieniających się realiów życia gospodarczego oraz zmieniających się przepisów. Szczególną uwagę poświęcono wydatkowaniu środków pochodzących ze sprzedaży usług na remonty urządzeń. W ramach swoich obowiązków SNG S.A. kontynuuje kompleksową obsługę klientów z windykacją należności. 

Z dniem 31.07.2021 r. SNG S.A. zakończyła eksploatację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Sopot.

Umowa dzierżawy z AQUA-Sopot

W 2007 roku Miasto Sopot powołało nową spółkę właścicielską pod nazwą AQUA-Sopot Spółka z o.o., do której wniesiono infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną Miasta Sopot. W dniu 25 stycznia 2008 r. pomiędzy AQUA-Sopot i SNG S.A. podpisana została umowa dzierżawy, na mocy której SNG przejęła w dzierżawę urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, przyłącza oraz budowle związane z wykonywaniem usług dostawy wody i odbioru ścieków. Jednocześnie SNG S.A. zobowiązała się do utrzymywania i eksploatowania urządzeń, z poszanowaniem zasad prawidłowej gospodarki i wynikających z obowiązujących przepisów. Czynsz dzierżawy przekazywany przez SNG S.A. do AQUA-Sopot wydatkowany jest między innymi na prace związane z rozwojem i modernizacją przedmiotu dzierżawy. Do obowiązków SNG oprócz finansowania prac konserwacyjnych i remontowych należy usuwanie awarii i ich skutków oraz przedstawianie właścicielowi urządzeń propozycji zakresu działań rozwojowych i modernizacyjnych.

Sopot - podział kompetencji pomiędzy stronami kontraktu wygląda następująco:

 SNG. S.A AQUA-Sopot Sp. z o.o. Miasto Sopot
• Odpowiada za eksploatację systemu wodociągowo - kanalizacyjnego.
• Odpowiada za ciągłość i jakość usług, w tym dostawy wody, zgodnej z obowiązującymi normami i zapewnienie należytej jakości odprowadzanych ścieków.
• Odpowiada za relacje z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
• Ma prawo kontroli prac związanych z wykonywaniem przyłączy, sieci i urządzeń.
• Uczestniczy w odbiorze prac.
• Odpowiada za prace konserwacyjne i remontowe urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
• Jest właścicielem infrastruktury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
• Podejmuje decyzje dotyczące rozwoju i modernizacji urządzeń i ich finansowania.
• Wydzierżawia urządzenia Saur Neptun Gdańsk S.A.
• Wydaje warunki techniczne i uzgadnia dokumentację projektową.
• Kontroluje prace związane z wykonywaniem przyłączy, sieci i urządzeń.
• Dokonuje odbiorów prac.
• Powierza Saur Neptun Gdańsk S.A. eksploatację systemu wodociagowo - kanalizacyjnych.
• Kontroluje jakość usługi.
• Co roku zatwierdza taryfy za wodę i ścieki 
(tak było do roku 2017, po zmianie ustawy Prawo Wodne ustawodawca powołał instytucję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która od 2018 roku weryfikuje i zatwierdza taryfy).