Usługa Ekoplaża™
W swojej ofercie usług dla gmin i podmiotów prywatnych spółka SAUR Neptun Gdańsk oferuje usługę EKOPLAŻA™. To kompleksowe i jedyne na polskim rynku podejście do problematyki zarządzania wodami kąpieliskowymi oraz bieżącego nadzorowania jakości i ogólnego stanu środowiska. Jako Spółka Grupy SAUR korzystamy z wieloletniego doświadczenia zarządzania jakością wód na ponad 200 francuskich plażach.

Witryna Ekoplaża


Oferujemy każdemu zarządcy kąpieliska:
  • wykonanie kompletnego profilu wody w kąpielisku zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. 2019 poz. 2206) oraz wytycznymi Wspólnot Europejskich, dotyczącymi wody w kąpieliskach,
  • sporządzenie długofalowego programu badawczego gwarantującego wysoką klasyfikację wód kąpieliskowych,

  • identyfikację źródeł zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie mikrobiologiczne dla zdrowia oraz wykonanie ocenę ryzyka jego wystąpienia,

  • wykonanie pomiarów i obserwacji cech jakości środowiska mając na celu doskonalenie wiedzy na temat rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,

  • aktywne zarządzanie kąpieliskami poprzez kontrolę jakości wód za pomocą metod i narzędzi analitycznych podających szybki wynik analizy,

  • 24h/dobę - zarządzanie za pośrednictwem Centrum Działań Operacyjnych, które dysponuje całą bazą laboratoryjną i sprzętową SAUR Neptun Gdańsk,

  • szybkie metody analityczne - równolegle do mikrobiologicznych metod referencyjnych.

Przepisy prawa polskiego regulujące sposób zarządzania kąpieliskiem

W dniu 20 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.1566) Stanowi ona wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG. Dyrektywa ta zupełnie zmienia dotychczasowe podejście do nadzorowania jakości wody w kąpielisku.

Na mocy tej ustawy wydano rozporządzenia:

  • w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. 2018 poz. 2476);
  • w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. 2019 poz. 2206);
  • w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255);.

Organizator kąpieliska ma nowy obowiązek - prowadzenie badań wody i sporządzenie profilu wody w kąpielisku, a także stały monitoring jakości wody.

Ekoplaża - folder informacyjny

Kontakt
Tel.: (58) 301 30 91
Tel.: (58) 325 27 00 wewn. 549
Fax: (58) 301 45 13
e-mail: ekoplaza@sng.com.pl
e-mail: info@sng.com.pl