Usługi eksloatacyjne - sieć wodociągowa

W naszej podstawowej działalności eksploatujemy prawie 1400 km sieci wodociągowej w Gdańsku i Sopocie. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowaną kadrę i długoletnie doświadczenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Inwentaryzacja przebiegu sieci i przyłączy wodociągowych

Usługa polegająca na wykryciu i zinwentaryzowaniu podziemnej sieci i urządzeń wodociągowych, co jest szczególnie ważne, gdy stan faktyczny nie pokrywa się z przebiegiem sieci uwidocznionym na mapach. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem, takim jak geofony, logery. Nasza kadra jest doświadczona w prowadzeniu opisanych działań.

Uzyskane korzyści:
 - skrócenie czasu działań w terenie
 - precyzyjne określenie lokalizacji uzbrojenia podziemnego
 - redukcja strat wody
 - ustalenie stanu faktycznego przebiegu sieci – szczególnie ważne przy wydawaniu warunków technicznych i decyzjach administracyjnych
 - zminimalizowanie możliwych negatywnych skutków awarii
 - zapobieżenie kolizjom z innymi sieciami
 
Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91

Zwiń ^

Lokalizacja miejsca wystąpienia awarii

Usługa polegająca na precyzyjnym wykryciu miejsca uszkodzenia sieci wodociągowej lub przyłączy. Nasze ekipy techniczne, korzystając z najnowocześniejszego sprzętu – geofony, logery – są w stanie zlokalizować miejsce awarii, a tym samym wycieku wody. Jest to niezmiernie ważne w przypadku, gdy nie dochodzi do wycieku wody na powierzchnię. Zapobiegamy niepotrzebnym stratom wody i stratom majątkowym. Nasza kadra jest doświadczona w prowadzeniu opisanych działań.

Korzyści:
 Uzyskane korzyści:
- redukcja strat wody
- skrócenie czasu usuwania awarii
- zminimalizowanie możliwych negatywnych skutków awarii
 
Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91
Zwiń ^

Czyszczenie sieci wodociągowych

Oferujemy czyszczenie sieci wodociągowej dwiema metodami: metodą hydropneumatyczną i metodą hydrokinetyczną.

Czyszczenie hydropneumatyczne – przeznaczone do usuwania osadów miękkich, nie wymaga konieczności rozpinania wodociągu.  Posiadamy do tego celu specjalnie przygotowany zestaw sprężarki śrubowej ze stacją przygotowania powietrza /chłodzenie – osuszenie i filtracja do zawart. subst. obcych poniżej 3ppm- ponowne podgrzanie/ - skuteczna metoda polecana do okresowej pielęgnacji sieci wodociągowej, zapobiegająca wtórnemu zanieczyszczeniu wody zalegającymi w przewodach wodociągowych osadami miękkimi.

Czyszczenie hydrokinetyczne – przeznaczone do usuwania osadów miękkich i twardych z przewodów wodociągowych. Metoda wymaga rozpięcia wodociągu ale pozwala na wysoce skuteczne usunięcie osadów miękkich i twardych oraz przywrócenie pierwotnej średnicy czynnej przewodu wodociągowego. Posiadamy do tego celu specjalnie dedykowany samochód ciśnieniowy i zestaw CCTV do kontroli skuteczności czyszczenia – bardzo skuteczna metoda polecana do odnowy sieci wodociągowej, przywracająca pierwotną wydajność sieci, zmniejszenie strat ciśnienia, zapobiegająca wtórnemu zanieczyszczeniu wody zalegającymi w przewodach wodociągowych osadami miękkimi i twardymi.

Korzyści:
- zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego odbiorców wody
- wydłużenie czasu eksploatacji sieci wodociągowej
- kompleksowe usunięcie osadów

Kontakt:
uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91


Zwiń ^

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Posiadamy odpowiedni sprzęt i wyposażenie do realizacji dezynfekcji nowych jak i pracujących już sieci wodociągowych. Realizujemy w sytuacjach awaryjnych dezynfekcje ciągłe, na czynnych wodociągach ze stałą kontrolą dawki i zawartości dezynfektanta w dowolnych punktach na sieci.

Korzyści:
- szybkie przywrócenie dostaw wody, spełniającej parametry jakości
- bezpieczeństwo sanitarne odbiorców wody
- zapobieganie dalszym skażeniom

Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91

Zwiń ^

Montaż i obsługa hydrantów i wodomierzy

Oferujemy szeroki wachlarz usług, związanych z montażem i obsługą hydrantów. Należą do nich okresowe przeglądy hydrantów, do których zobowiązany jest każdy właściciel sieci wodociągowej, na której są umiejscowione hydranty p-poż. Obowiązek tej jest zapisany w: Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 (§ 10, ust. 13).

Do czynności związanych z przeglądem hydrantu zalicza się badanie następujących parametrów:
- ciśnienie statyczne,
- ciśnienie dynamiczne,
- wydajność hydrantu na zgodność z parametrami określonymi przepisami prawa,
- stan otwarcia zasuwy,
- stan zaworu,
- sprawność odwodnienia kolumny hydrantowej,
- oznakowanie hydrantu i jego szczelność.

Przegląd kończy sporządzenie protokołu z przeglądu i przekazanie dokumentacji klientowi.
Regularne przeglądy hydrantów są gwarancją utrzymania wymaganego prawem bezpieczeństwa w zakresie p-poż.

W zakresie obsługi i wymiany wodomierzy oferujemy następujące usługi:
- zarządzanie wymianą wodomierzy dla dużych klientów ( gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe)
- wymiana wodomierzy – wg potrzeb klienta
- wymiana wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą (wodomierze ogródkowe)
- wymiana zestawów wodomierzowych
- plombowanie wodomierzy

Korzyści:
- pewność w zakresie należytego działania hydrantów p-poż.
- spełnienie wymogów ustawowych nałożonych na właścicieli sieci wodociągowych
- posiadanie zawsze aktualnej dokumentacji związanej z hydrantami

Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91
Zwiń ^

Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych

Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych – oferujemy usługi w zakresie usuwania awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych 7 dni w tygodniu. Stale odnawiany zapas magazynowy pozwala na podjęcie praktycznie każdej naprawy i na każdym materiale z jakiego zostały wykonane przewody wodociągowe.

Korzyści:
 - zapewnienie ciągłości dostawy wody
 - minimalizowanie negatywnych skutków awarii
 - zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ponownej awarii

Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91


Zwiń ^

Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody pitnej

Realizujemy kompleksową usługę mycia i dezynfekcji zbiorników wody pitnej, posiadamy sprawdzony doświadczony zespół, odpowiednie zabezpieczenie BHP, sprzęt do ciśnieniowego i chemicznego usuwania zanieczyszczeń, wentylatory do przewietrzania zbiorników i urządzenia do awaryjnej ewakuacji ludzi.

Korzyści:
- utrzymanie wymaganych parametrów jakości wody
- zapobieganie skażeniom wody
- utrzymanie wysokich wymogów związanych z należytą eksploatacją systemu wodociągowego

Kontakt: uslugi@sng.com.pl
Tel. 58 301 30 91
Zwiń ^