Menu Piję wodę z kranu

Pij wodę z kranu

Według wskazań Światowej Organizacji Zdrowia każdy człowiek powinien wypijać dziennie ok. 2 litrów wody, która wpływa bardzo korzystnie na funkcjonowanie naszego organizmu. Składamy się w 70% z wody i bez niej nikt nie wyobraża sobie życia. Mieszkając w Polsce, mamy to szczęście, że nie doświadczamy deficytu wody, jak setki milionów ludzi na świecie. Woda płynie prosto z kranu, ilekroć go odkręcimy. Woda z kranu jest bardzo tania. Jeden litr wody to około 1 gr (jeden grosz).


Nasza spółka 
co dwa lata przeprowadza badania opinii publicznej mieszkańców Gdańska i Sopotu. W 2019 r. na zlecenie SNG badania przeprowadziła Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badanie objęło 1700 mieszkańców Gdańska i Sopotu (Gdańsk - 1300, Sopot - 400).


Najważniejsze wyniki

  • 90% gdańszczan i aż 97% sopocian ocenia jakość wody pozytywnie - jako bardzo dobrą bądź raczej dobrą

  • odsetek gdańszczan pijących wodę bezpośrednio z kranu jest najwyższy na tle dotychczas prowadzonych badań – wzrósł z 26% w 2003 r. do 50% w ostatnim badaniu

  • odsetek sopocian pijących wodę bezpośrednio z kranu wynosi 66% - i jest najwyższy na tle dotychczas prowadzonych badań 

Część ankietowanych wskazała, że przyczyną nie picia wody z kranu jest... przyzwyczajenie,  a 25% gdańszczan i 22% sopocian woli wody w butelce. Tymczasem wody butelkowane, poza wodami leczniczymi, o charakterystyce wód mineralnych, niczym nie różnią się od tej wody, która leci z kranu. Na świecie już głośno mówi się o marnotrawstwie w przypadku produkcji wód butelkowanych, bardzo często zdarza się, że woda do butelek trafia z tego samego ujęcia, które dostarcza wodę do sieci wodociągowej. Jest to nic innego, jak woda nazywana przez producentów źródlaną lub stołową, a od 2011 r. także wodą mineralną. Wg nowego prawa w UE woda mineralna to każda woda czerpana spod ziemi, niekoniecznie musi ona zawierać określoną zawartość minerałów. Dodatkowo transport wód butelkowanych to ogromne emisje dwutlenku węgla, koszty logistyki, pracy ludzi, powierzchni magazynowych, a ich sprzedaż jest wydatnie wspierana przez duże kampanie reklamowe.


Fakty dotyczące wody w Gdańsku
Produkcja wody w 2021 roku - 26,2 mln m3
, średnio 71,8 tys. m3 na dobę

Mieszkańcy Gdańska zaopatrywani są w wodę podawaną z 1 ujęcia powierzchniowego - Straszyn, 1 ujęcia drenażowego - Pręgowo oraz 8 ujęć głębinowych: Czarny Dwór, Lipce, Osowa, Zaspa Wodna, Dolina Radości, Zakoniczyn, Smęgorzyno, Oczyszczalnia Wschód. A część mieszkańców Żabianki jest zaopatrywana z 2 ujęć głębinowych w Sopocie: Bitwy pod Płowcami i Nowe Sarnie Wzgórze. W awaryjnych sytuacjach istnieje możliwość podawania mieszkańcom wody z ujęć rezerwowych: Krakowiec i Świbno.

63% wody podawanej mieszkańcom ujmowana jest z pokładów IV rzędowych. Ponadto ujmowana jest woda kredowa (9%), trzeciorzędowa (ok. 3%), drenażowa (ok. 8%) i powierzchniowa (Straszyn), która aktualnie stanowi ok. 17% ogółu wody dostarczanej mieszkańcom.


Lp.

Nazwa ujęcia

Liczba studni sprawnych technicznie

Zdolność produkcyjna

drenaż

IV-rzęd

III-rzęd

kreda

m3/d

1.

Straszyn

powierzchniowe

36 000

2.

Czarny Dwór

-

22

6

2

19 200

3.

Lipce

-

14

-

1

32 400

4.

Osowa


9

-

-

14 400

5.

Zaspa Wodna

-

12

-

2

5 000

6.

Dolina Radości


10

-

-

7 200

7.

Zakoniczyn

-

5

-

-

5 040

8.

Pręgowo

drenaż

-

-

-

6 500

9.

Smęgorzyno


3

-

-

2 000

10.

Ocz. Wschód

-

-

-

2

1 000

11. Krakowiec - - -2 2 400*
12. Świbno - - - 21 400**

* nie więcej niż 36 600 m3/rok, praca ujęcia nie więcej niż 30 dni w roku
** praca ujęcia nie więcej niż 30 dni w rokuNadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia:

Pomimo braku specjalnego obowiązku w prawie polskim, spółka wdrożyła system bezpieczeństwa oparty na normie ISO 22000 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ta określa zasady nadzoru nad bezpieczeństwem jakości wody pitnej, jako produktu żywnościowego. Oparta na tej normie metoda HACCP opiera się na pełnej analizie wszystkich możliwych zagrożeń sanitarnych i ma na celu wdrożenie, w każdym możliwym przypadku, konkretnych środków do zarządzania ryzykiem sanitarnym, w naszym przypadku, wody.

W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna kontrola jakości wody. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia w Gdańsku opiera się na badaniach prowadzonych w 16 punktach wprowadzania wody do sieci oraz w 54 punktach zlokalizowanych na sieciach wodociągowych. Ponadto do celów kontroli prawidłowości i efektywności przebiegu procesów technologicznych oczyszczania wody prowadzona jest kontrola jakości wody ujmowanej (surowej) oraz jakości wody po poszczególnych etapach jej oczyszczania na każdym z obiektów technologicznych (stacjach uzdatniania wody).
Badania jakości wody prowadzone są w laboratorium Saur Neptun Gdańsk, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Zewnętrzna kontrola prowadzona jest systematycznie przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, który raz w miesiącu wydaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - dla poszczególnych ujęć.
Wodę podawaną w 2021 roku z ujęć podziemnych badano w zakresie 107 parametrów fizykochemicznych i 5 bakteriologicznych, natomiast z ujęcia powierzchniowego w zakresie 137 parametrów fizykochemicznych i 7 parametrów bakteriologicznych.

100% wody w Gdańsku spełnia rygorystyczne normy unijne, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji o jakości wody, jakości ścieków i przeprowadzanych badaniach oraz o systemie zarządzania jakością w SNG S.A.