Informacja dla Kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych

w SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

Zgodnie z art. 13. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, informuję że:

  1. Administratorem danych osobowych jest „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, zwana dalej SNG S.A. lub Administratorem.
  2. Dane osobowe Kandydata do pracy przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kandydata do pracy jest art. 221 §1 Kodeksu Pracy.
  3. Dane osobowe Kandydata do pracy zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli kandydat do pracy wyraża wolę wykorzystania swoich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji, powinien dołączyć do złożonych dokumentów oświadczenie woli odpowiedniej treści, wyrażające zgodę na wykorzystanie CV Kandydata do pracy w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Kandydat do pracy, który wyraził zgodę na wykorzystanie jego CV w kolejnych procesach rekrutacyjnych ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili.
  4. Kandydat do pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania, sprostowania i żądania usunięcia.
  5. Kandydata do pracy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  6. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Kandydata do pracy innym podmiotom.
  7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pomocą adresu e-mail odo@sng.com.pl