Posiadane certyfikaty

Zintegrowany System Zarządzania QSE: Quality-Safety-Environment (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001)

Certyfikat dla SNG S.A. został wydany 23 maja 2006 r. i oznacza on przestrzeganie norm dotyczących jakości, bezpieczeństwa i środowiska.
Systemy Zarządzania Jakością obejmują świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie projektowania i rozwoju, uzdatniania i dystrybucji, odbioru i oczyszczania ścieków oraz obsługi klientów.

System Zarządzania Środowiskowego został wdrożony w celu zapewnienia prawidłowego oraz zgodnego z zasadami dbałości o środowisko naturalne postępowania w zakresie procesu ujmowania i uzdatniania  wody oraz procesu oczyszczania ścieków wraz z utylizacją osadów.

System Zarządzania BHP jest potwierdzeniem zaangażowania i wysokiej świadomości kierownictwa oraz pracowników Spółki w zakresie problematyki BHP. SNG S.A. wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jako najskuteczniejszy sposób usystematyzowania działań na rzecz poprawy oraz utrzymania wysokiego poziomu BHP na wszystkich szczeblach organizacyjnych w Spółce.

Deklaracja QSE SAUR Neptun Gdańsk S.A.

Zintegrowany System Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004)

W dniu 23 maja 2006 roku SAUR Neptun Gdańsk S.A. uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Certyfikat został nadany Spółce przez Bureau Veritas Quality International i obejmuje świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie projektowania i rozwoju, uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz obsługi klientów, zapewniając prawidłowe oraz zgodne z zasadami dbałości o środowisko naturalne postępowanie w zakresie procesu ujmowania i uzdatniania wody oraz procesu oczyszczania ścieków wraz z utylizacją osadów. Jest jednocześnie wyrazem wysokiej świadomości kierownictwa oraz pracowników Spółki w zakresie problematyki BHP. Certyfikat ten został przyznany w wyniku auditu certyfikacyjnego z dnia 29 kwietnia 2006 roku. Kolejno w maju 2009 roku i kwietniu 2012 roku Spółka pomyślnie przeszła audity recertfikacyjne. Bureau Veritas Certification niezmiennie pozytywnie oceniała poziom spełnienia przez SNG wymagań norm zarządzania jakością (ISO 9001:2008), środowiskiem (ISO 14001:2004) i BHP (PN-N 18001:2004). W 2015 roku, w wyniku przeprowadzonego przez Polski Rejestr Statków S.A. auditu recertyfikującego, SNG otrzymało certyfikat na kolejne trzy lata - do 2018 roku.

W dniu 28 kwietnia 2018 r. SNG S.A. uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność postępowania z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004. Certyfikat ważny jest przez trzy lata, czyli do roku 2021.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania - wersja polska
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania - wersja angielska

Laboratorium

Laboratorium Centralne SNG S.A. uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 216 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zastępującą normę europejską PN-EN 45001. Akredytacja PN-EN ISO/IEC 17025 jest zewnętrznym uznaniem wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzanych przez Laboratorium, niezbędnych do kontrolowania i stymulowania procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Wody wg normy ISO 22000

W roku 2010 SNG S.A. uzyskało Certyfikat Zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami normy ISO 22000:2005 w zakresie "Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności". System ten został wdrożony dla produktu, który Spółka dostarcza mieszkańcom Gdańska, Sopotu i gmin ościennych tzn. wody pitnej.
W październiku 2016 roku Spółka pomyślnie przeszła audit recertyfikujący i utrzymała certyfikat na kolejne trzy lata.
Zakres wdrożonego systemu dotyczy ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody - do granicy odpowiedzialności SNG S.A. określonej w umowach z klientami (z wyłączeniem ujęć wody: Oczyszczalnia Wschód w Gdańsku wraz z odpowiadającym mu obszarem zasilania).
W celu należytego nadzorowania, utrzymania i aktualizowania wdrożonego systemu zarządzeniem Zarządu SNG został powołany Zespół Bezpieczeństwa Wody.

Polityka Bezpieczeństwa Wody SNG S.A.

Certyfikat ISO 22000:2005