Ustawy i inne akty prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. 2017 r. poz. 328)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)


Regulaminy usług  prawa i obowiązki Klienta

Gdańsk
Na terenie Miasta Gdańska prawa i obowiązki Klienta ustala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miasta Gdańska dnia 16 lutego 2006.(UCHWAŁA Nr XLVIII/1640/06) zmieniony uchwałami nr LII/1807/2006 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006; nr LVI/1896/2006 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2006 i nr XVII/404/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2007.

Sopot
Na terenie Miasta Sopotu prawa i obowiązki Klienta ustala Regulamin usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych uchwalony przez Radę Miasta Sopotu w dniu 12 grudnia 2008 r. (UCHWAŁA Nr XXI/287/08). Wszedł w życie z dniem 27 lutego 2009 r.

Gdynia
Na terenie Doliny Redy i Chylonki prawa i obowiązki Klienta ustala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w dniu 13 lutego 2006 (UCHWAŁA Nr 4 /2006) zmieniony uchwałą nr 16/2006 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 25 września 2006, uchwałą nr 9/2008 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 30 czerwca 2008 oraz uchwałą nr 8/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dnia 25 czerwca 2012.

Kolbudy
Na terenie Gminy Kolbudy prawa i obowiązki Klienta ustala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Gminy Kolbudy w dniu 28 marca 2006 (UCHWAŁĄ XXXII/280/2006)