Ustawy i inne akty prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. 2020 r., poz. 2028)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)


Regulaminy usług  prawa i obowiązki Klienta

Gdańsk
Na terenie Miasta Gdańska prawa i obowiązki Klienta ustala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska uchwalony przez Radę Miasta Gdańska dnia 25 kwietnia 2019 r. (Uchwała Nr IX/155/19) zmieniony uchwałą nr XXXVIII/979/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Sopot (31.07.2021 r. SNG S.A. zakończyła eksploatację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Sopot)
Na terenie Miasta Sopotu prawa i obowiązki Klienta ustala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sopotu uchwalony przez Radę Miasta Sopotu w dniu 5 września 2019 r. (Uchwała Nr IX/150/2019).

Gdynia
Na terenie Doliny Redy i Chylonki prawa i obowiązki Klienta ustala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w dniu 7 czerwca 2021 roku (Uchwała nr 9/2021).