Warunki techniczne

Tutaj znajdą się informacje na temat warunków technicznych dotyczących przyłączenia do sieci wod-kan, wodomierzy równoległych oraz montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

Wydawanie warunków technicznych

Tutaj znajdą Państwo użyteczne informacje na temat:

1. Zakresu wydawanych przez SNG S.A. warunków technicznych,
2. Technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan,
3. Warunków technicznych na rozdział gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego,
4. Warunków technicznych montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody.

Zakres wydawanych przez SNG S.A. warunków technicznych:

Informujemy, że od dnia 9 lutego 2008 r. obowiązuje zmiana dotycząca wydawania warunków technicznych przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Kompetencje dotyczące wydawania warunków zostały rozdzielone pomiędzy eksploatatora sieci, czyli spółkę Saur Neptun Gdańsk S.A.(SNG), a właściciela infrastruktury wod-kan  spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK).

SNG S.A. posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do miejskich sieci wod - kan, które zlokalizowane są na wysokości posesji inwestora, rozdział gniazd wodomierzowych (wodomierze równoległe) oraz montaż wodomierzy rejestrujących ilość bezpowrotnie zużytej wody (podliczniki na ogród).

GIWK Sp. z o.o. posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci wod-kan wraz z towarzyszącymi im przyłączami. W tym przypadku zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony GIWK: Jak przyłączyć się do sieci w GIWK?

Techniczne warunki przyłączenia do sieci wod-kan 

Warunki techniczne może otrzymać osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której warunki mają dotyczyć.

W celu uzyskania technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan należy złożyć w siedzibie naszej firmy zlecenie odpłatnego określenia technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan. Druk właściwego zlecenia można znaleźć TUTAJ, lub w dziale formularze do pobrania.

Do zlecenia należy dołączyć:

 • mapę zasadniczą terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją projektowanego/istniejącego obiektu,
 • oświadczenie określające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Techniczne warunki przyłączenia do sieci wydawane są w terminie do 30 dni od daty złożenia zlecenia. W przypadku spraw złożonych lub wymagających pogłębionej analizy, termin wydania takich warunków może zostać przedłużony, o czym informujemy pisemnie zleceniodawcę.

Zgodnie z Regulaminem Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na Terenie Miasta Gdańska uchwalonym przez radę Miasta Gdańska za wydanie warunków pobiera się opłatę zgodnie z cennikiem SNG S.A. (opłata nie dotyczy warunków technicznych na podłączenie do istniejącego na terenie Odbiorcy Usług przyłącza).

Warunki techniczne na rozdział gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego

Warunki techniczne może otrzymać osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której warunki mają dotyczyć, oraz doprowadzone jest przyłącze wodociągowe z zamontowanym wodomierzem głównym.

W celu uzyskania warunków technicznych na rozdział gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego należy złożyć w siedzibie naszej firmy odpowiedni wniosek. Właściwy druk można znaleźć TUTAJ, lub w dziale formularze do pobrania.

Do zlecenia należy dołączyć:

 • oświadczenie określające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek.

O czym należy pamiętać:

 • dla istniejącego przyłącza musi być podpisana umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, lub umowa na dostawę wody (w przypadku braku kanalizacji sanitarnej).
 • część budynku, lub lokal mieszkalny, dla którego mają być wydane warunki techniczne musi posiadać indywidualne przygotowanie ciepłej wody użytkowej - np. piec gazowy. Wspólny węzeł cieplny uniemożliwia wydanie takich warunków.
 • należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na dokonanie rozdziału. W przypadku wspólnot mieszkaniowych zgoda taka musi być wyrażona w formie uchwały.
 • dla istniejącego przyłącza nie mogą występować zaległości w płatnościach, bądź zadłużenie.

Warunki techniczne na rozdział gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego wydawane są w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku spraw złożonych lub wymagających pogłębionej analizy, termin wydania takich warunków może zostać przedłużony, o czym informujemy pisemnie zleceniodawcę.

Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody.

Warunki techniczne może otrzymać osoba, która ma podpisana umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z naszą firmą.

W celu uzyskania warunków technicznych montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody należy złożyć w siedzibie naszej firmy odpowiedni wniosek. Właściwy druk można znaleźć TUTAJ, lub w dziale formularze do pobrania.

O czym należy pamiętać:

 • dla istniejącego przyłącza musi być podpisana umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków
 • wodomierz jest podlicznikiem i stanowi część instalacji.
 • Koszty wodomierza jak i jego montażu leżą po stronie właściciela posesji.
 • w przypadku wspólnot mieszkaniowych wskazania podlicznika pomniejszają ilość ścieków ustaloną na podstawie wodomierza głównego dla danej posesji. Nasza firma nie prowadzi rozliczeń pomiędzy członkami wspólnoty w zakresie ilości zużytej wody i wytworzonych ścieków sanitarnych.

Warunki techniczne na montaż wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody wydawane są w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku spraw złożonych lub wymagających pogłębionej analizy, termin wydania takich warunków może zostać przedłużony, o czym informujemy pisemnie zleceniodawcę.

Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

Jeżeli po odebraniu warunków technicznych są Państwo zainteresowani korzystną usługą montażu i plombowania podlicznika przez naszą firmę, lub chcą Państwo zapoznać się z procedurą plombowania  podlicznika zamontowanego we własnym zakresie zapraszamy do działu "wodomierze" w menu "Strefa Klienta". Wystarczy kliknąć TUTAJ.

Miejsce składania wniosków
Saur Neptun Gdańsk S.A.
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk

Udzielanie informacji:
Biuro Studiów
 – warunki techniczne
pok. nr 23, budynek dyrekcji
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9:00-13:00
tel.: +48 58 301 30 91 (sprawy techniczne)

Biuro Obsługi Klienta SNG. S.A.

Lokalizacja i godziny pracy biura można znaleźć TUTAJ


Zwiń ^

Uzgodnienia dokumentacji

Tutaj znajdą się informacje na temat uzgodnienia dokumentacji projektowej

Uzgodnienia dokumentacji technicznej

Tutaj znajdą Państwo użyteczne informacje na temat:

 1. Zakresu wydawanych przez SNG S.A. uzgodnień
 2. Sposobu wydawania uzgodnień

Zakres wydawanych przez SNG S.A. uzgodnień

Informujemy, że od dnia 9 lutego 2008 r. obowiązuje zmiana dotycząca wydawania uzgodnień. Kompetencje dotyczące wydawania uzgodnień zostały rozdzielone pomiędzy eksploatatora sieci, czyli spółkę Saur Neptun Gdańsk S.A.(SNG), a właściciela infrastruktury wod-kan czyli  spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK).

SNG S.A. posiada  kompetencje do uzgadniania projektów technicznych w zakresie: przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących; rozdziału gniazd wodomierzowych oraz wodomierzy dla rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.

GIWK Sp. z o.o. posiada kompetencje do uzgadniania projektów dla urządzeń, w tym sieci - wod kan wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz lokalizacji innych mediów. Uzgodnienie dokumentacji w GIWK

Sposób wydawania uzgodnień

Jeżeli warunki techniczne które Państwo posiadają wskazują na konieczność uzgodnienia rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do realizacji prac należy uzgodnić z naszą firmą projekt przygotowany zgodnie z tymi warunkami

W celu uzyska takiego uzgodnienia należy złożyć w siedzibie naszej firmy zlecenie odpłatnego uzgodnienia dokumentacji. Druk właściwego zlecenia można znaleźć TUTAJ.

Ogólne wytyczne techniczne w zakresie zawartości projektów znajdują się w dziale "Dla projektantów"

Do zlecenia należy dołączyć:

 • dwa egzemplarze dokumentacji technicznej

Uzgodnienia wydawane są w terminie do 30 dni od daty złożenia zlecenia. W przypadku spraw złożonych lub wymagających pogłębionej analizy, termin wydania takich warunków może zostać przedłużony, o czym informujemy pisemnie zleceniodawcę.

Zgodnie z Regulaminem Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na Terenie Miasta Gdańska uchwalonym przez radę Miasta Gdańska za wydanie uzgodnienia pobiera się opłatę zgodnie z cennikiem SNG S.A.

Miejsce składania wniosków
Saur Neptun Gdańsk S.A.
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk

Udzielanie informacji:
Biuro Studiów
 – uzgodnienia dokumentacji
pok. nr 22, budynek dyrekcji

 • poniedziałek godz. 9:00-13:00 
 • środa  godz. 10:00-14:00

tel.: +48 58 301 30 91 (sprawy techniczne)

Biuro Obsługi Klienta SNG. S.A.

Lokalizacja i godziny pracy biura można znaleźć TUTAJ

Zwiń ^

Dla projektantów

Tutaj znajdują się informacje dla projektantów - STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI...ZAPRASZAMY ZA JAKIŚ CZAS.

Tutaj znajdą się podstawowe wytyczne SNG S.A. dla dokumentacji technicznych uzgadnianych w naszej firmie.

Dokumentacja projektowa dotycząca przyłączy wod - kan

           Wymagania ogólne
 1. Projektu budowlany należy wykonać w oparciu o warunki techniczne SNG S.A.
 2. Dokumentacja  powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - z późniejszymi zmianami
 3. Plan sytuacyjny - plan zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego zawierającej czytelną metrykę geodezyjną i poświadczoną przez projektanta za zgodność z oryginałem.

            Przyłącza wody

 1. Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania lub trójnika. W przypadku, gdy średnica przyłącza stanowi połowę lub więcej średnicy sieci stosować włączenie za pomocą trójnika.
 2. Wodomierz główny projektować w pomieszczeniu w budynku. Dopuszcza się lokalizację wodomierza w studni wodomierzowej, gdy budynek oddalony jest od granicy działki więcej niż 15m.
 3. Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych minimum DN 1200. Dopuszcza się stosowanie studni z tworzywa sztucznego. Szczegóły techniczne dotyczące studni z tworzywa ustala  projektant w dziale uzgodnień na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
 4. Na profilach przyłącza wody należy wrysować gniazdo wodomierzowe, które jest elementem przyłącza.
 5. W przypadku lokalizacji wodomierza w budynku minimalna wysokość gniazda nad posadzką wynosi 0,5m.
 6. Dobór wodomierza wykonać w oparciu o wypływy normatywne z punktów czerpalnych (np. w oparciu o normę PN-92/B-01706
 7. W dokumentacji należy rozrysować schematy węzłów. 
 8. Do dokumentacji załączyć schematy gniazda wodomierzowego (dla studni z kręgów do pobrania TUTAJ; dla studni tworzywowej do pobrania TUTAJ); studni wodomierzowej (lub rzutu przyziemia lub piwnicy z naniesioną lokalizacją wodomierza głównego
Zwiń ^