Montaż i plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Tutaj znajdziecie Państwo informacje na temat usługi SNG w zakresie pierwszego montażu wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą oraz odbioru i plombowania przez SNG wodomierza zamontowanego przez Odbiorcę usług.

Montaż (wraz z plombowaniem) wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej przez SNG odbywa się jedynie na instalacji Odbiorcy usług przygotowanej zgodnie z otrzymanymi warunkami i wykonanej z rur stalowych ocynkowanych, do których jest dostęp.

Wniosek o warunki techniczne na wodomierz rejestrujący ilość wody bezpowrotnie zużytej – do pobrania tutaj.

 • Dostawa i montaż wodomierza DN 15 wraz z wykonaniem gniazda wodomierzowego oraz plombowaniem wynosi ok. 300 zł brutto* (koszt naliczany powykonawczo na podstawie rzeczywistego czasu pracy i zużytych materiałów). 

 • W przypadku chęci wyposażenia wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej w nakładkę do radiowego przekazu – do w/w kosztów ok. 300 zł brutto* doliczany jest koszt nakładki – 160,56 zł brutto*.

 • Podlicznik po montażu przechodzi na własność Odbiorcy usług. Okres gwarancji na prace wykonane przez SNG wynosi 2 lata.

Zlecenie na  montaż wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej przez SNG – do pobrania tutaj.


Odbiór i plombowanie (bez montażu) wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej przez SNG odbywa się dla wodomierzy zamontowanych przez Odbiorcę usług zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.

Koszt plombowania przez SNG wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zamontowanego przez Odbiorcę usług – wynosi: 128,66 zł brutto*.

Zlecenie na  odbiór i plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej przez SNG – do pobrania tutaj.

* – ceny wg cennika SNG obowiązującego na 2020 r.

Wodomierze "ogródkowe" – ulotka informacyjna

Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, prosimy o przesłanie: 

 • wypełnionego stosownego wniosku/zlecenia na adres: Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk,

 • lub skanu wypełnionego wniosku/zlecenia na adres e-mail: info@sng.com.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: (58) 301 30 91 wybierając tonowo nr 1 – sprawy techniczne.
Zwiń ^

Okresowa wymiana wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Tutaj znajdziecie Państwo informacje na temat realizacji okresowej wymiany istniejącego wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Przedłużona legalizacja wodomierzy ogrodowych

Szanowni Klienci – użytkownicy wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą. Mamy dla Was dobrą wiadomość. Jeśli Waszym urządzeniom pomiarowym skończyła się legalizacja (ważność) informujemy iż na wniosek Saur Neptun Gdańsk Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku odroczył termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolił na dalsze użytkowanie dotychczas zainstalowanych przyrządów pomiarowych, w tym wodomierzy na cele wody zużytej bezpowrotnie, przez okres kolejnych 6 miesięcy (tj. do 06.11.2020). Chcemy Was zapewnić, że po zakończeniu stanu epidemii SNG niezwłocznie przystąpi do sukcesywnej realizacji zleconych wymian/plombowania nowych wodomierzy.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Saur Neptun Gdańsk S.A. wprowadził ograniczenia wszelkich prac ponad niezbędne do utrzymania świadczenia usługi dostawy wody i odbioru ścieków. Sytuacja taka trwać będzie w czasie obowiązywania przepisów ww. rozporządzenia.

= = = = =

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy wodomierz jako urządzenie pomiarowe posiada 5-cio letni okres ważności cechy legalizacyjnej. Po upływie tego okresu należy odnowić legalizację wodomierza. Jest to niezbędne w celu określenia i potwierdzenia poprawności wskazań danego urządzenia pomiarowego oraz uwzględnieniu jego wskazań w rozliczeniach za wodę bezpowrotnie zużytą. Wodomierz rejestrujący ilość wody bezpowrotnie zużytej jest własnością Odbiorcy usług - jego wymiana leży w gestii Odbiorcy usług.

W celu odnowienia legalizacji wodomierza, tj. warunku niezbędnego do ponownego przystąpienia do rozliczeń uwzględniających wskazania podlicznika, należy zastosować jedno z poniżej podanych alternatywnych rozwiązań:

 1. Wysłać wodomierz do zakładu dokonującego regenerację i legalizację wtórną wodomierzy, a po odnowieniu legalizacji zamontować wodomierz z ważną cechą legalizacyjną w uprzednie miejsce i zgłosić do SNG gotowość wodomierza do zaplombowania - pod numer telefonu (58) 301 30 91 wybierając tonowo nr 1 – sprawy techniczne. Koszt plombowania przez SNG wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zamontowanego przez Odbiorcę usług – wynosi 84,50 zł brutto*.
 2. Wymienić istniejący wodomierz na nowy z ważną cechą legalizacyjną (tj. z datą produkcji z bieżącego roku) i zgłosić do SNG gotowość wodomierza do zaplombowania pod numer telefonu (58) 301 30 91 wybierając tonowo nr 1 – sprawy techniczne. Koszt plombowania przez SNG wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zamontowanego przez Odbiorcę usług – wynosi 84,50 zł brutto*.
 3. Zlecić naszej Spółce wykonanie kompleksowej usługi wymiany wodomierza, na nowy wodomierz z ważną cechą legalizacyjną wraz z plombowaniem. Jest to usługa odpłatna realizowana przez SNG na podstawie przedpłaty i zlecenia Odbiorcy usług. Druk zlecenia - do pobrania tutaj.  Koszt przedpłaty na wymianę wodomierza przez SNG wynosi odpowiednio dla usługi:
 • wymiany wodomierza DN 15 w godz. 7:00-15:00  wynosi 147,60 zł brutto*, po godz. 15:00 wynosi 179,46 zł brutto*
 • wymiany wodomierza DN 15 wyposażonego w nadajnik radiowy w godz. 7:00-15:00 wynosi 323,98 zł brutto*, po godz. 15:00 wynosi 355,84 zł brutto*

Numer konta na jakie należy wpłacić odpowiednią kwotę dla zlecanej usługi, podany jest na druku zlecenia.

Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej usługi – opisanej w punkcie 3, prosimy o przesłanie:

 • wypełnionego zlecenia oraz dowodu wykonania przedpłaty na adres: Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, 
 • lub skanu w/w dokumentów na adres e-mail: info@sng.com.pl alternatywnie faksem na nasz numer (58) 301 45 13.

Na zleceniu konieczne jest podanie numeru telefonu kontaktowego w celu umówienia terminu wykonania usługi.

* – ceny wg cennika SNG obowiązującego na 2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: (58) 301 30 91 wybierając tonowo nr 1 – sprawy techniczne.

Zwiń ^