Dział Najczęściej zadawane pytania zawiera pytania oraz krótkie i konkretne odpowiedzi dotyczące najczęstszych wątpliwości dotyczących usług, szkoleń, informacji o SNG S.A., itd. Do działu tego systematycznie dodajemy nowe sprawy, które są odpowiedziami na Państwa pytania. Jeśli uważają Państwo, że jest zagadnienie, które powinno znaleźć się w tym dziale - napiszcie do nas!

Poniżej znajda Państwo odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy mogę pić wodę bezpośrednio z kranu?
2. Jak chronić wodomierze i przyłącza przed mrozem?
3. Wodomierz równoległy
4. Legalizacja wodomierza głównego
5. Montaż i koszty wodomierza głównego
6. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – odbiorcy indywidualni
7. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – odbiorcy indywidualni / sprawa spadkowa
8. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – podmioty gospodarcze
9. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – wspólnoty mieszkaniowe
10. Co zrobić, aby w rozliczeniach uwzględnić wodę zużytą bezpowrotnie (podlewanie ogrodu)
11. Co zrobić, aby rozwiązać umowę
12. Skąd bierzemy wodę dla Gdańska?
13. Czy warto montować filtry do wody?
14. Czy ogólnodostępne studnie / zdroje uliczne są bezpieczne?
15. Czy warto być klientem elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)?
16. Czy twarda woda jest szkodliwa?


 

1. Czy mogę pić wodę bezpośrednio z kranu?

Tak, można pić wodę bezpośrednio z kranu i nie wymaga ona uprzedniego przegotowania. Woda dostarczana przez SAUR Neptun Gdańsk w 100% spełnia wszelkie wymogi, które stawiane są wodzie dostarczanej do odbiorców.

Spółka wdrożyła system bezpieczeństwa oparty na normie ISO 22000 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ta określa zasady nadzoru nad bezpieczeństwem jakości wody pitnej, jako produktu żywnościowego. Oparta na tej normie metoda HACCP opiera się na pełnej analizie wszystkich możliwych zagrożeń sanitarnych i ma na celu wdrożenie, w każdym możliwym przypadku, konkretnych środków do zarządzania ryzykiem sanitarnym, w naszym przypadku, wody. W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna kontrola jakości wody, a 100% wody w Gdańsku spełnia rygorystyczne normy unijne, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2017 roku.

 

Więcej informacji o jakości wody dostarczanej przez SAUR Neptun Gdańsk

Jakość wody w Gdańsku – aktualny komunikat Zwiń ^

2. Jak chronić wodomierze i przyłącza przed mrozem?

Zimą musimy właściwie zadbać o pomieszczenia, w których znajdują się przyłącza i wodomierze. Aby się uchronić przed brakiem wody, warto zadbać o ochronę wodomierza przed mrozem.

O zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz główny i o samo urządzenie muszą zadbać właściciele domów, a w budynkach wielorodzinnych zarządcy lub sama wspólnota mieszkaniowa. Tak stanowi regulamin usług.
Co zrobić, żeby uchronić się przed skutkami mrozu:
1. uzupełnić w pomieszczeniach powybijane szyby,
2. zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
3. ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
4. ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej – matą izolacyjną, wełną mineralną, itp.
5. podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.

Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny. Nie należy rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem, itp. W razie uszkodzenia wodomierza w wyniku zamarznięcia (lub rozmarznięcia), należy powiadomić o tym zdarzeniu Pogotowie Wodociągowe SNG pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Nasze służby będą reagowały na każde zgłoszenie.

Uwaga - okienko ze wskazaniami wodomierza musi pozostać odkryte. Pracownik SNG nie może mieć kłopotu z odczytaniem stanu wodomierza.
Zwiń ^

3. Wodomierz równoległy

W celu montażu wodomierza równoległego i rozdziału instalacji należy zwrócić się do SAUR Neptun Gdańsk S.A. z wnioskiem o określenie warunków technicznych na rozdział instalacji i montaż wodomierza równoległego.

Z wnioskiem zwraca się osoba zainteresowana montażem takiego wodomierza (nie może zwracać się osoba na którą zarejestrowany jest wodomierz główny w budynku). Do wniosku trzeba załączyć:
- zgodę wszystkich osób czy firm korzystających z wody na danym przyłączu (za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu)
- oświadczenie o sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej
- dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania daną nieruchomością
- szkicu przedstawiającego proponowaną lokalizację wodomierza równoległego
Po otrzymaniu warunków nalezy postępować zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi.
Wniosek wraz z dodatkowymi informacjami znajdą Państwo w dziale Co, gdzie i jak załatwić: Wydawanie warunków technicznych na rozdział gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego.  Zwiń ^

4. Legalizacja wodomierza głównego

Obowiązek prawnej kontroli przyrządów pomiarowych wprowadza Ustawa z dnia 11.05.2001 r. „Prawo o miarach” /tekst jednolity/ oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (wg załącznika nr 6 okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 77, poz. 730, które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r.
Wg Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Miasta Gdańska – przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek instalowania na przyłączach wodomierzy głównych na swój koszt oraz przestrzegania ważności dowodu legalizacji wodomierzy głównych, czyli dokonywania wymian okresowych wodomierzy głównych.
Zwiń ^

5. Montaż i koszty wodomierza głównego

Wodomierz główny montuje przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na swój koszt. Wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą, który stanowi podlicznik w stosunku do wodomierza głównego, instaluje i eksploatuje na swój koszt Odbiorca usług.

Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wydaje warunki techniczne na montaż tego wodomierza, dokonuje jego odpłatnego odbioru i plombowania oraz przyjmuje do ewidencji. Wodomierz zamontowany powinien być zgodnie z wymogami normy PN-ISO 4064-2+Ad1, PN-B-10720 tzn. najlepiej jak najbliżej zaworu czerpalnego służącego np. do podlewania lub w pobliżu wodomierza głównego. Za wodomierzem nie może być poboru wody z odprowadzeniem do kanalizacji.
Zwiń ^

6. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – odbiorcy indywidualni

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – odbiorcy indywidualni

1. Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu/dzierżawy);
2. Protokół zdawczo – odbiorczy przejęcia – przekazania nieruchomości ze stanem wodomierza;

3. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba).
4. Wniosek o zawarcie umowy

Zwiń ^

7. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – odbiorcy indywidualni / sprawa spadkowa

Informacje na temat kompletu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy:

1. Akt zgonu dotychczasowego odbiorcy usług
2. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba)
3. Wniosek o zawarcie umowy / sprawa spadkowa

Zwiń ^

8. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – podmioty gospodarcze

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – podmioty gospodarcze

1. Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu/dzierżawy)
2. Protokół zdawczo – odbiorczy przejęcia – przekazania nieruchomości ze stanem wodomierza
3. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy (w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba)
4. Dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej
5. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego Regon
7. Wniosek o zawarcie umowy
Zwiń ^

9. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – wspólnoty mieszkaniowe

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z nowym Odbiorcą Usług – wspólnoty mieszkaniowe

1. Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu i powołania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
2. Umowa o Zarząd z wyszczególnieniem osób reprezentujących Wspólnotę Mieszkaniową z adresami zamieszkania
3. Umowa o administrowanie nieruchomością
4. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
6. Protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia – przekazania nieruchomości wspólnej ze stanem wodomierza
7. Wniosek o zawarcie umowy
Zwiń ^

10. Co zrobić, aby w rozliczeniach uwzględnić wodę zużytą bezpowrotnie (podlewanie ogrodu)

Co zrobić, aby w rozliczeniach uwzględnić wodę zużytą bezpowrotnie (podlewanie ogrodu)

1. Wypełniamy druk zlecenia na wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza na wodę „bezpowrotnie zużytą”
2. SNG wydaje warunki techniczne – rzeczywisty czas oczekiwania jest krótszy niż ustawowy – trwa do 14 dni.  Wykonujemy montaż wodomierza przy pomocy specjalistów SNG lub wynajętej firmy
3. Zgłaszamy do Działu Obsługi Wodomierzy SNG  ukończenie prac montażowych
4. Pracownicy SNG dokonują odbioru i plombowania wodomierza.

Uwaga – w przypadku gdy klient nie ma wcześniej podpisanej umowy z SNG na dostarczanie wody i odprowadzania ścieków – musi ją podpisać przed zaplombowaniem. Jednak gdy taka umowa już jest – plombowanie wodomierza kończy cały proces.

Więcej informacji dotyczących procedury znajdą Państwo tutaj.
Zwiń ^