Faktura i płatności:

Odczyty wodomierzy dokonywane są w cyklu jedno-, dwu-, i trzymiesięcznym, w zależności od typu odbiorcy usług. Długość okresu obrachunkowego (wynikającego z cyklu odczytów), będącego podstawą wystawiania faktur, umieszczona jest w umowie o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków.

Termin płatności jest wskazany na fakturze.

Rozliczenia są prowadzone na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków, przy czym ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Wzór faktury z objaśnieniami